Zpracování osobních údajů

sledujte nás

 

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

Správcem  osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním  osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Hynek Rychlík IČ: 70315272 se sídlem Radotínská 544, 743 01 Bílovec (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou

Radotínská 544, 743 01 Bílovec

email: hynek.rychlik@gmail.com

telefon: +420 777 600 528

Osobními údaji se rozumí  veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;  identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo  či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor,  například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový  identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,  fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo  společenské identity této fyzické osoby.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce  zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje,  které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný  zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání  obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš  souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu  (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6  odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o  některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo  k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení  Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního  vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní  údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa,  kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a  plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu  uzavřít či jí ze strany správce plnit,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

po  dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního  vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních  vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

po dobu,  než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely  marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě  souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

zajišťující marketingové služby.

Správce  nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU)  nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích  jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále  máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě,  že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

Odesláním  objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že  jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém  rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím  souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu  potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že  je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto  podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na  svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto  podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Tisk Rychlík
Radotínská 544
Bílovec
743 01
Czech republic